Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Školský klub detí

Školský klub detí zabezpečuje deťom nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. ŠKD sa člení na oddelenia podľa veku detí. Počet detí v oddeleniach je zhodný s počtom žiakov v triedach, v ktorých sa vzdelávajú. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD určí riaditeľ školy, ktorej je klub súčasťou. Suma výšky príspevku je menšia ako 7,5 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa.

Dlhodobo sú zriadené dve oddelenia. Navštevuje ich 19 detí. Činnosť je prispôsobená individuálnym potrebám každého dieťaťa. Uskutočňuje sa v kultúrnom prostredí herní s dobrým materiálnym vybavením.Činnosť ŠKD je rozdelená do 3 základných oblastí:

Rekreačno-odpočinková činnosť: deti relaxujú, hrajú rôzne spoločenské, zábavné a hudobno-pohybové hry, trávia veľa času na čerstvom vzduchu.

Záujmová činnosť: v rámci nej športujeme, maľujeme, spievame, vyrábame mnoho zaujímavých výrobkov.

Vzdelávacia činnosť: venujeme sa príprave na vyučovanie, precvičujeme čítanie, opakujeme učivo, vypracúvame domáce úlohy.

V rámci ŠKD pracujú aj dva záujmové útvary, ktoré môžu navštevovať všetci žiaci školy: Redakčný krúžok – žiaci tvoria školský časopis INFO

Krúžok zábavných hier – žiaci si osvojujú pravidlá rôznych hier, ktoré potom využívajú pri hrách v kolektíve všetkých detí.