Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

HLAVNÉ ÚLOHY

Zameranie centra:
- mentálne postihnutie
- špecifické poruchy učenia
- logopedická starostlivosť v predškolskom a mladšom školskom veku


ĎALŠIE ÚLOHY

- vedenie kompletnej dokumentácie klientov centra
- priebežné dopĺňanie inventára a špeciálnopedagogických pomôcok zameraných na včasné zisťovanie špeciálnopedagogickej diagnózy
- podieľanie sa tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód a postupov
- starostlivosť o klientov centra v ZŠ a SŠ
- depistáž so zameraním na včasné vyhľadávanie detí so špeciálnopedagogickými potrebami
- logopedická starostlivosť o deti predškolského veku ako prevencia možných porúch učenia
- príprava podkladov na rozhodovanie o prijatí žiakov do ŠZŠ ( klientov centra )
- posudzovanie a vyhodnocovanie správnosti vzdelávania zdravotne postihnutých detí a ich školský vývin
- spolupráca s MŠ, ZŠ a SŠ pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov
- vypracúvanie metodických odporúčaní pre pedagogických pracovníkov
- spolupráca s inými inštitúciami – CPPPaP, CŠPP, ŠPÚ, ÚPSVaR, zdravotníckymi zariadeniami, …
- riešenie aktuálnych problémov v spolupráci s inými školskými zariadeniami
- konzultačná činnosť pre rodičov a učiteľov
- účasť na stretnutiach odborných zamestnancov centier špeciálno-pedagogického poradenstva
- ďalšie vzdelávanie zamestnancov centra účasťou na špecializovaných seminároch a na aktivitách poriadaných asociáciou špeciálnych škôl a zariadení
- návštevy iných poradenských zariadení za účelom vzájomnej výmeny skúseností