Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy.

Funkčné obdobie orgánu sú štyri roky.

Rada školy v Špeciálnej základnej škole, Námestie baníkov 20, Handlová má 11 členov. Jej zloženie je nasledovné:

Jana Madajová, predsedníčka (nepedagogickí zamestnanci)

Mgr. Anežka Sýkorová, podpredsedníčka (pedagogickí zamestnanci)

Slávka Žemberyová, členka (pedagogickí zamestnanci)

Mgr. Jarmila Rajnincová, členka (zriaďovateľ)

JUDr. Ivana Salinková, členka (zriaďovateľ)

Mgr. Tibor Bélik, člen (zriaďovateľ)

PhDr. Mária Izraelová, členka (zriaďovateľ)

Mgr. Dagmar Mlyneková, členka (rodičia)

Lenka Wagnerová, členka (rodičia)

neuvedený

neuvedený