Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

♥Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje.

Začiatok projektu: 01.12.2020

______________________________________________________________________________________________

♥Radosť z úspechu - motivácia k lepšiemu prospechu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje.

Trvanie projektu: 01.01.2018 - 30.11.2020

Cieľ projektu: Utvárať vhodné podmienky pre vzdelávanie  s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom.

Zámerom projektu je zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

Odkaz na riadiaci orgán: www.esf.gov.sk , www.minv.gov.sk

______________________________________________________________________________________________

Škola podporujúca zdravie
Dňa 1. septembra 2000 sa škola stala členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. Projekt je dlhodobý. Škola naďalej realizuje aktivity, ktoré vytvárajú u žiakov návyky zdravého životného štýlu a vedú ich k ochrane životného prostredia. Do projektu sú zapojení všetci žiaci školy.

______________________________________________________________________________________________

Správaj sa normálne
Projekt je realizovaný v spolupráci s Policajným zborom SR. Učí žiakov poznávať riziká nevhodného správania sa a jeho dôsledky. Žiaci zapojení do projektu sa obmieňajú. V tomto školskom roku sú v ňom zapojení žiaci 7. ročníka.


Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
Do projektu sú zapojené dve učiteľky.  Jedna je prihlásená na predmety ročníkov 1. – 4. a druhá na vyučovanie jazykov. Projekt pomôže pri modernizácii školy vybavením IKT.


ROP I. Modernizácia a zateplenie obvodového plášťa
Schválený bol nenávratný finančný príspevok EÚ na zateplenie budovy (výmena okien, zateplenie, fasáda) s cieľom zníženia jej ekonomickej náročnosti. Rekonštrukcia sa začala v júli 2010 a skončí v máji 2011.


Otvorená škola – oblasť športu
Tento projekt vypracovala Mgr. Fidesová a Mgr. Michelová. Zameraný bol na voľnočasové športové aktivity počas letných prázdnin pre deti od 6 do 16 rokov. Realizovaný bol v roku 2005. Aktivity prebiehali na školskom dvore, ale aj v športových zariadeniach v meste. Personálne ho zabezpečovali Mgr. Michelová, Mgr. Sýkorová, Mgr. Fidesová.

E-vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Projekt bol realizovaný v roku 2007. Vypracovala ho PaedDr. Trgiňová. Jeho zámerom bolo zvýšenie efektivity vyučovania znevýhodnených žiakov s podporou informačno - komunikačných technológií. Cieľom projektu bolo zvýšiť kompetencie žiakov pri využívaní IKT, skvalitniť rečovú výchovu žiakov a tým aj vyučovanie materinského jazyka a efektivitu osvojovania vedomostí žiakov s využitím dostupných technických prostriedkov zapojením všetkých zmyslových dráh.