Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

HLAVNÉ ÚLOHY

Zameranie centra:
- mentálne postihnutie
- špecifické poruchy učenia
- logopedická starostlivosť v predškolskom a mladšom školskom veku


PRIORITNÉ ČINNOSTI

a) Špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika mentálne postihnutých žiakov a žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami ( špecifickými vývinovými poruchami učenia ).
b) Poskytovanie terapeutických a špeciálnopedagogických intervencií deťom s mentálnou retardáciou a špecifickými vývinovými poruchami – priebežná a dlhodobá kompenzačná a terapeutická starostlivosť.
c) Plnenie Programu raného poradenstva pre rodičov detí so zdravotným postihnutím, detí s viacnásobným postihnutím a pervazívnymi vývinovými poruchami v súčinnosti s praktickými lekármi pre deti a dorast.
d) Poskytovanie poradenských a metodických služieb zákonným zástupcom klientov a pedagógom.
e) Poskytovanie odbornej pomoci a poradenstva zdravotne postihnutým deťom v procese integrácie, pomoc učiteľom pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programov.
f) Spolupráca so školami a školskými zariadeniami.

ĎALŠIE ÚLOHY

- vedenie kompletnej dokumentácie klientov centra
- priebežné dopĺňanie inventára a špeciálnopedagogických pomôcok zameraných na včasné zisťovanie špeciálnopedagogickej diagnózy
- podieľanie sa tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód a postupov
- starostlivosť o klientov centra v ZŠ a SŠ
- depistáž so zameraním na včasné vyhľadávanie detí so špeciálnopedagogickými potrebami
- logopedická starostlivosť o deti predškolského veku ako prevencia možných porúch učenia
- príprava podkladov na rozhodovanie o prijatí žiakov do ŠZŠ ( klientov centra )
- posudzovanie a vyhodnocovanie správnosti vzdelávania zdravotne postihnutých detí a ich školský vývin
- spolupráca s MŠ, ZŠ a SŠ pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov
- vypracúvanie metodických odporúčaní pre pedagogických pracovníkov
- spolupráca s inými inštitúciami – CPPPaP, CŠPP, ŠPÚ, ÚPSVaR, zdravotníckymi zariadeniami, …
- riešenie aktuálnych problémov v spolupráci s inými školskými zariadeniami
- konzultačná činnosť pre rodičov a učiteľov
- účasť na stretnutiach odborných zamestnancov centier špeciálno-pedagogického poradenstva
- ďalšie vzdelávanie zamestnancov centra účasťou na špecializovaných seminároch a na aktivitách poriadaných asociáciou špeciálnych škôl a zariadení
- návštevy iných poradenských zariadení za účelom vzájomnej výmeny skúseností