"Sme škola podporujúca zdravie"

Špeciálna základná škola v Handlovej má už 70 – ročnú históriu. Vznikla ako prvá škola pre mentálne postihnutých na území okresu Prievidza. Dnes vzdeláva mentálne postihnutých žiakov z mikroregiónu Handlovskej doliny. Navštevujú ju žiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v prípravnom až 9. ročníku. Vnútornou diferenciáciou poskytuje škola vzdelávanie vo variante A, B a C. Ťažko mentálne postihnutí žiaci a žiaci s viacnásobným postihnutím sa vzdelávajú v triedach pre žiakov s individuálnym vzdelávacím programom.

Vzdelávanie žiakov zabezpečuje kolektív kvalifikovaných a skúsených pedagógov s viacročnou pedagogickou praxou. Kolektív zamestnancov je stabilizovaný, čo prispieva k odbúravaniu stresu žiakov z adaptácie na nových učiteľov. Ku kvalite výchovy a vzdelávania prispievajú aj odborné učebne. Profilový predmet – pracovné vyučovanie sa vyučuje v drevodielni, kovodielni, dielni šitia a žiackej kuchynke. K dispozícii je aj malý pozemok na vyučovanie prác na pozemku. Získané pracovné zručnosti a návyky žiaci uplatnia v ďalšom vzdelávaní. Všetci žiaci, ktorí sa hlásili na odborné učilište boli prijatí na zvolené učebné odbory. Škola je od roku 2000 zaradená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Žiaci sú systematicky vedení k aktívnej ochrane vlastného zdravia a budovaniu zdravého životného štýlu.

Pozitívom je vlastná telocvičňa a posiľňovňa na vyučovanie povinnej telesnej výchovy a iných pohybových činností (krúžky, turnaje, ...). Veľký dôraz kladieme na rečovú výchovu žiakov. Na vyučovanie individuálnej logopedickej starostlivosti slúži samostatná učebňa, vybavená PC s programom FONO, obrázkovým materiálom a literatúrou. Súčasťou školy je školský klub detí, ktorý zabezpečuje prípravu detí na vyučovanie a nenáročnú záujmovú činnosť podľa ich vlastného výberu. ŠKD má samostatné priestory, takže si ich môžu upraviť podľa vlastných požiadaviek a prispôsobiť svojej činnosti. ŠKD poskytuje starostlivosť o deti aj v ranných hodinách pred začiatkom vyučovania. Škola zabezpečuje aj stravovanie žiakov. Má výdajnú školskú jedáleň, stravu dováža zo školskej jedálne Spojenej školy v Handlovej.

Súčasťou školy je aj centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Od roku 2004 poskytuje služby zdravotne postihnutým deťom a žiakom, ich rodičom a pedagógom. Zamestnanci svojim odborným prístupom získali početnú klientelu a kvalitnú spoluprácu so školami v regióne. Snahou všetkých zamestnancov školy je čo najlepšie uplatnenie našich žiakov v reálnom živote.

 

Rozhodnutím Povereníctva školstva a osvety v Bratislave zo dňa 4. 6. 1948, dekrétom č. 43.250 (48-A-II/5) zriadili pri I. štátnej ľudovej škole v Handlovej dňom 1. 9. 1948 jednu pomocnú triedu pre vzdelávanie mentálne retardovaných žiakov. Do triedy zaradili 16 žiakov a učiteľkou im bola Margita Urdzíková (terajšia budova ŠZŠ).


Dňa 1. 5. 1949, rozhodnutím ONV, odboru školstva v Prievidzi pod č. 1613/49 zo dňa 2. 4. 1949, pomocnú triedu osamostatnili a pomenovali Osobitná škola v Handlovej. Prvou riaditeľkou sa stala Margita Urdzíková.

Od 1.9.1949 sa škola stala dvojtriednou a presťahovali ju z námestia do budovy III. národnej školy na Pionierskej ulici, kde škole pridelili 1 učebňu a vyučovalo sa na smeny (budova terajšieho Gymnázia).

Dňa 1. 9. 1952 do funkcie riaditeľky školy bola vymenovaná Mária Hlaváčová – Ballová (neskôr krajská logopédka v okrese Nitra). V školskom roku 1952/53 škola mala tri triedy so 42 žiakmi.

Dňa 1. 4. 1955 sa riaditeľom školy stáva Alexander Mikuška a v tejto funkcii zotrváva až do 30. 6. 1983. Potom zostáva na škole ako učiteľ. Bol autorom mnohých pedagogických čítaní, spoluautorom čítaniek pre 7. ročník OŠ spolu s Jánom Solčánym a pre 6. ročník spolu s Hedvigou Mišovicovou.

Mestský národný výbor v Handlovej pridelil 6. 8. 1955 škole samostatnú budovu na Železničnej ulici č. 1 (teraz obchodný dom Jednota). Bol to rodinný dom, ktorý prispôsobili na účely školy. Škola získala menšiu telocvičňu, dielňu, veľkú ovocnú a zeleninovú záhradu, skleník.

V školskom roku 1958/59 sa škola rozšírila na štvortriednu, v školskom roku 1967/68 na päťtriednu a o rok neskôr na šesťtriednu. Počet tried stále narastal.

Od 1. 9. 1961 otvorili pri škole jedno oddelenie školskej družiny, do ktorého zaradili 14 žiakov. Prvou vedúcou vychovávateľkou sa stala Mária Mydliarová. Súčasne sa zriadila aj školská jedáleň. Strava sa dovážala vo várniciach na káre zo školskej jedálne pri ZDŠ JUH, Marxova ulica.

Dňa 16. 11. 1967 sa škola sťahovala na ulicu 29.augusta č. 92 do budovy po šijárni Okresného podniku miestneho priemyslu (potom súkromná firma HAN, teraz športovo-relaxačné centrum HUTIRA), pretože pôvodná budova OŠ sa dostala do asanačného pásma. Novú budovu prispôsobili na účely školy. Škola získala 6 učební, telocvičňu, 5 dielní, miestnosť pre jedáleň, školskú družinu, zborovňu, riaditeľňu. Pri škole bola 6-árová záhrada, veľký dvor. Nevýhodou školy bolo jej excentrické umiestnenie.

V tejto budove mala byť škola do 30. júna 1982. Rozhodnutím Rady MNV v Handlovej bola škole pridelená budova po ZDŠ pre ročníky 1. - 4. na námestí (terajšia budova ŠZŠ). Presťahovanie sa neuskutočnilo, lebo vedenie školy žiadalo rekonštrukciu kúrenia a budovy.

♥Radosť z úspechu - motivácia k lepšiemu prospechu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje.

Trvanie projektu: 01.01.2018 - 30.11.2020

Cieľ projektu: Utvárať vhodné podmienky pre vzdelávanie  s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom.

Zámerom projektu je zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

Odkaz na riadiaci orgán: www.esf.gov.sk , www.minv.gov.sk

______________________________________________________________________________________________

Škola podporujúca zdravie
Dňa 1. septembra 2000 sa škola stala členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. Projekt je dlhodobý. Škola naďalej realizuje aktivity, ktoré vytvárajú u žiakov návyky zdravého životného štýlu a vedú ich k ochrane životného prostredia. Do projektu sú zapojení všetci žiaci školy.

______________________________________________________________________________________________

Správaj sa normálne
Projekt je realizovaný v spolupráci s Policajným zborom SR. Učí žiakov poznávať riziká nevhodného správania sa a jeho dôsledky. Žiaci zapojení do projektu sa obmieňajú. V tomto školskom roku sú v ňom zapojení žiaci 7. ročníka.


Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
Do projektu sú zapojené dve učiteľky.  Jedna je prihlásená na predmety ročníkov 1. – 4. a druhá na vyučovanie jazykov. Projekt pomôže pri modernizácii školy vybavením IKT.


ROP I. Modernizácia a zateplenie obvodového plášťa
Schválený bol nenávratný finančný príspevok EÚ na zateplenie budovy (výmena okien, zateplenie, fasáda) s cieľom zníženia jej ekonomickej náročnosti. Rekonštrukcia sa začala v júli 2010 a skončí v máji 2011.


Otvorená škola – oblasť športu
Tento projekt vypracovala Mgr. Fidesová. Zameraný bol na voľnočasové športové aktivity počas letných prázdnin pre deti od 6 do 16 rokov. Realizovaný bol v roku 2005. Aktivity prebiehali na školskom dvore, ale aj v športových zariadeniach v meste. Personálne ho zabezpečovali Mgr. Michelová, Mgr. Sýkorová, Mgr. Fidesová.


E-vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Projekt bol realizovaný v roku 2007. Vypracovala ho PaedDr. Trgiňová. Jeho zámerom bolo zvýšenie efektivity vyučovania znevýhodnených žiakov s podporou informačno - komunikačných technológií. Cieľom projektu bolo zvýšiť kompetencie žiakov pri využívaní IKT, skvalitniť rečovú výchovu žiakov a tým aj vyučovanie materinského jazyka a efektivitu osvojovania vedomostí žiakov s využitím dostupných technických prostriedkov zapojením všetkých zmyslových dráh.

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA V HANDLOVEJ
 • Námestie baníkov 10/20
 • 972 51 Handlová
 • Slovenská republika
CENTRUM ŠPECIÁLNO - PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
 • Námestie baníkov 10/20
 • 972 51 Handlová
 • Slovenská republika
ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA V HANDLOVEJ
 • Námestie baníkov 10/20
 • 972 51 Handlová
 • Slovenská republika

 • Mailová adresa:
CENTRUM ŠPECIÁLNO - PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
 • Námestie baníkov 10/20
 • 972 51 Handlová
 • Slovenská republika
 • 046/5472189
 • v prípade neprítomnosti pracovníkov CŠPP, kontaktujte ekonomický úsek:
 • 046/5472188
 • alebo mail: cspphandlova@gmail.com

Zverejňujeme vám kontakt našej krízovej linky, ktorá vám pomôže zvládnuť náročnú situáciu, ktorá sa deje u nášho susedného štátu Ukrajina. Na linke bude pre vás dostupný zamestnanec nášho zariadenia:

 0917 697 471 (od 7.00 hod. do 15.00 hod.). Viac ...