"Sme škola podporujúca zdravie"

Na základe usmernenie MŠVVaŠ SR  na konci školského roka 2019/2020 nebudú hodnotené predmety: etická výchova/náboženská výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná a športová výchova.

Viac o súčasnej organizácii vzdelávania nájdete tu:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-obsahu-a-organizacii-vzdelavania-ziakov-zakladnych-skol-pocas-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-

vyucovania/

Hodnotenie žiakov na konci školského roka 2019/2020

Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov. 

Viac ⇒