"Sme škola podporujúca zdravie"

»   08.01.2019 začína vyučovanie po vianočných prázdninách.

»   Didaktické hry v zimnej prírode - 11. 01. 2019

    1. stupeň do 11:30 hod.

    2. stupeň do 12:25 hod.

»  V týždni od 21.01. - 25.01. 2019 sú individuálne konzultačné hodiny s rodičmi o prospechu žiakov. Konkrétny dátum a čas nájdu rodičia

    poznačený v žiackej knižke žiaka.

»    31.01.2019 odovzdávanie polročných výpisov klasifikácie.

»    01.02.2019 sú polročné prázdniny. Nevyučuje sa!