"Sme škola podporujúca zdravie"

Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 10/20, Handlová vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie pracovnej pozície - zdravotnícky pracovník v ZŠ.
Uvedená pracovná pozícia bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR v období od 1.9.2022 do
31.8.2024.
Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:
a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
b) zdravotná spôsobilosť
 vstupná lekárska prehliadka
c) odborná spôsobilosť
 lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
 sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v
študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom
odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra
 zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.);
maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár
 verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.)
d) bezúhonnosť
 odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
e) registrácia v príslušnej stavovskej organizácii (komore)
 lekár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská lekárska komora
 sestra – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
 zdravotnícky záchranár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora zdravotníckych
záchranárov
 verejný zdravotník – odpis o registrácii ktorý vydá Slovenská komora medicínsko-technických
pracovníkov

Svoje písomné žiadosti doručte do ŠZŠ Handlová do 16.augusta 2022.