Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Informácie k otvoreniu školského roka 2020/2021

V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Pri príprave školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie. V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané.  Od 16. 9. 2020  platia pre nosenie rúšok pravidlá pre jednotlivé fázy (viď semafor).

Zásadné pravidlá:

·        Pri podozrení na ochorenie žiaka prvý kontakt rodiča (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.

·        Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.

·        Dodržovať zásady R.O.R. (ruky – odstup - rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.

·        V čase do 14. 9. 2020  nespájať  žiakov vo vyučovaní skupiny žiakov z rôznych tried.

Začiatok školského roka bude 2. 9. 2020 o 8.00 hod. Všetci žiaci sa stretnú na školskom dvore.

Nástup do školy bude rozdelený na niekoľko časových úsekov od 7:40 hod do 8:00 hod v 10 min. intervaloch (skupiny po 20 žiakov).

Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter a musia byť dodržané hygienicko-epidemiologické opatrenia:

·        žiaci vstupujú do školy s rúškom na tvári

·        pri vstupe použijú dezinfekciu

·        do priestorov školy nevstupujú sprevádzajúce osoby (s výnimkou jedného zákonného zástupcu sprevádzajúceho žiaka prípravného a prvého ročníka a imobilných žiakov)

Školské stravovanie a školský klub detí budú v prevádzke od štvrtka 3.9.2020.

Zákonný zástupca:

·        zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

·        zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

·        dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy  a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

·        predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

·        v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Bližšie info:

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/