Kontaktujte nás: 046 5472188 | szsha@szsha.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Rozhodnutím Povereníctva školstva a osvety v Bratislave zo dňa 4. 6. 1948, dekrétom č. 43.250 (48-A-II/5) zriadili pri I. štátnej ľudovej škole v Handlovej dňom 1. 9. 1948 jednu pomocnú triedu pre vzdelávanie mentálne retardovaných žiakov. Do triedy zaradili 16 žiakov a učiteľkou im bola Margita Urdzíková (terajšia budova ŠZŠ).


Dňa 1. 5. 1949, rozhodnutím ONV, odboru školstva v Prievidzi pod č. 1613/49 zo dňa 2. 4. 1949, pomocnú triedu osamostatnili a pomenovali Osobitná škola v Handlovej. Prvou riaditeľkou sa stala Margita Urdzíková.

Od 1.9.1949 sa škola stala dvojtriednou a presťahovali ju z námestia do budovy III. národnej školy na Pionierskej ulici, kde škole pridelili 1 učebňu a vyučovalo sa na smeny (budova terajšieho Gymnázia).

Dňa 1. 9. 1952 do funkcie riaditeľky školy bola vymenovaná Mária Hlaváčová – Ballová (neskôr krajská logopédka v okrese Nitra). V školskom roku 1952/53 škola mala tri triedy so 42 žiakmi.

Dňa 1. 4. 1955 sa riaditeľom školy stáva Alexander Mikuška a v tejto funkcii zotrváva až do 30. 6. 1983. Potom zostáva na škole ako učiteľ. Bol autorom mnohých pedagogických čítaní, spoluautorom čítaniek pre 7. ročník OŠ spolu s Jánom Solčánym a pre 6. ročník spolu s Hedvigou Mišovicovou.

Mestský národný výbor v Handlovej pridelil 6. 8. 1955 škole samostatnú budovu na Železničnej ulici č. 1 (teraz obchodný dom Jednota). Bol to rodinný dom, ktorý prispôsobili na účely školy. Škola získala menšiu telocvičňu, dielňu, veľkú ovocnú a zeleninovú záhradu, skleník.

V školskom roku 1958/59 sa škola rozšírila na štvortriednu, v školskom roku 1967/68 na päťtriednu a o rok neskôr na šesťtriednu. Počet tried stále narastal.

Od 1. 9. 1961 otvorili pri škole jedno oddelenie školskej družiny, do ktorého zaradili 14 žiakov. Prvou vedúcou vychovávateľkou sa stala Mária Mydliarová. Súčasne sa zriadila aj školská jedáleň. Strava sa dovážala vo várniciach na káre zo školskej jedálne pri ZDŠ JUH, Marxova ulica.

Dňa 16. 11. 1967 sa škola sťahovala na ulicu 29.augusta č. 92 do budovy po šijárni Okresného podniku miestneho priemyslu (potom súkromná firma HAN, teraz športovo-relaxačné centrum HUTIRA), pretože pôvodná budova OŠ sa dostala do asanačného pásma. Novú budovu prispôsobili na účely školy. Škola získala 6 učební, telocvičňu, 5 dielní, miestnosť pre jedáleň, školskú družinu, zborovňu, riaditeľňu. Pri škole bola 6-árová záhrada, veľký dvor. Nevýhodou školy bolo jej excentrické umiestnenie.

V tejto budove mala byť škola do 30. júna 1982. Rozhodnutím Rady MNV v Handlovej bola škole pridelená budova po ZDŠ pre ročníky 1. - 4. na námestí (terajšia budova ŠZŠ). Presťahovanie sa neuskutočnilo, lebo vedenie školy žiadalo rekonštrukciu kúrenia a budovy.