Kontaktujte nás: 046 5472188 | kontakt@szsbanha.edu.sk

"Sme škola podporujúca zdravie"

Informácie k školskému roku 2020/2021

 

Pri príprave školského roka 2020/2021 centrum zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie. V čase od 2. 9. 2020 do 23. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri poradenského zariadenia pre deti a zákonných zástupcov povinné.

Zásadné pravidlá:

·       Pri vstupe do centra sa vykonáva filter a musia byť dodržané hygienicko-epidemiologické opatrenia:

-        deti so zákonným zástupcom vstupujú do centra s rúškom na tvári

-        pri vstupe použijú dezinfekciu rúk

-        do priestorov centra vstupuje s dieťaťom jeden zákonný zástupca, ktorý predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa, zákonný zástupca alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, neprejavujú príznaky prenosného ochorenia a nemajú nariadené karanténne opatrenie.

·       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia.

·       Ak dieťa v priebehu intervencie vykazuje  niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

·       Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa centrum do usmernenia príslušným RUVZ vylúči z intervencií úzke kontakty dieťaťa (napr. jeho súrodenec).