"Sme škola podporujúca zdravie"

Inzerát zdravotník

Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 10/20, Handlová vyhlasuje výberové konanie na

obsadenie pracovnej pozície - zdravotnícky pracovník v ZŠ.

Uvedená pracovná pozícia bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR v období od 1.9.2022 do

31.8.2024.

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:

a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu

b) zdravotná spôsobilosť

 vstupná lekárska prehliadka

c) odborná spôsobilosť

 lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

 sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v

študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom

odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra

 zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.);

maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár

 verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.)

d) bezúhonnosť

 odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace

e) registrácia v príslušnej stavovskej organizácii (komore)

 lekár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská lekárska komora

 sestra – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

 zdravotnícky záchranár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora zdravotníckych

záchranárov

 verejný zdravotník – odpis o registrácii ktorý vydá Slovenská komora medicínsko-technických

pracovníkov

Svoje písomné žiadosti doručte do ŠZŠ Handlová do 16.augusta 2022.